Federale informatisering 2021

- Posted in bds digitalisering overheid

Hieronder een gerichte lezing van het regeerakkoord, met de focus op digitalisering. Pagina 70, over informatisering justitie:

De doorgedreven informatisering van Justitie wordt onverminderd
doorgezet. Daarom worden de informaticaplatformen voor de rechtelijke orde gemoderniseerd en geharmoniseerd.

Er komen eenheidsloketten zodat burgers en ondernemingen vlotter toegang krijgen tot hun gerechtelijke dossiers. Juridische beroepsbeoefenaars krijgen een digitale toegang tot de justitiële dossiers waarin ze betrokken zijn, uiteraard rekening houdende met de wetgeving en principes inzake de bescherming van het privéleven, het geheim van het onderzoek en de procedureregels. Ook de archieven worden gedigitaliseerd.

Daarnaast krijgt de administratie van justitie de opdracht om alle cijfers van justitie en de rechterlijke orde in te zamelen, te verwerken en transparant ter beschikking te stellen. Het digitaal inningsplatform van justitie wordt verder uitgebreid en geprofessionaliseerd. We zetten de andere digitaliseringsprojecten verder (e-depot en e-griffie, Prison Cloud, etc.)”

Pagina 24, over informatisering in de sociale zekerheid:

Mypension.be wordt uitgebouwd tot de referentietoepassing die burgers
informeert en sensibiliseert over persoonlijke pensioenrechten, ondersteunt en versterkt bij het nemen van beslissingen en de effectieve opname van rechten vereenvoudigt. Om de burger een correcter en vollediger beeld te geven van zijn financiële toekomst, wordt de pensioencommunicatie via mypension.be:

  • Uitgebreid, zodat ze alle soorten pensioenen zoveel als mogelijk omvat, zo mogelijk ook buitenlandse;
  • Meer coherent en bevattelijk gemaakt, met name wat betreft
    berekeningsparameters, coëfficiënten en projecties;
  • Aangevuld met nuttige instrumenten om de burger te helpen bij het nemen van goede beslissingen voor zijn toekomst.

Parallel daarmee zal het ook mogelijk gemaakt worden voor de burger
om zijn gegevens te consulteren en te gebruiken in andere toepassingen van zijn keuze zodat hij desgewenst bijkomende diensten kan krijgen met betrekking tot zijn pensioen.

Dan, over de overheid zelf (op pagina 24):

De afbouw van de administratieve lasten voor de burger en de
ondernemingen, o.a. door de digitale dienstverlening te verbeteren, het ontsluiten en het verder ontwikkelen van e-government toepassingen
met respect voor de “only once”- en “think small first”-principes, en het
implementeren van snellere vergunningsprocedures en smart contracts
met respect voor de wetgeving inzake overheidsopdrachten. (…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *